29.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3.1. maddesinde, “Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, Sermaye Piyasası Kanununun 13. Maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre hazırlanır”, ifadesi yer almaktadır.

Buna göre, hisse senetlerini kaydileştirmeyen ortaklar, bundan sonra yapılacak genel kurul toplantılarına katılamayacaktır.

Hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran ortaklar ile halen fiziki hisse senetlerini teslim almayan ortakların, şirkete müracaat ederek hisse senetlerini kaydileştirmeleri menfaatleri bakımından uygun olacaktır.